HomeExchange
INDEX EOD:2017-12-15
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SymbolDescriptionHighLowCloseVolumeChangePercent
VFWA.IDX Vol Index First Forward Implied Volatility 16.46 16.23 16.34 0 -0.08 -0.49%
VFWB.IDX Vol Index Second Forward Implied Volatility 18.75 16.68 18.08 0 -0.60 -3.21%
VIX.IDX CBOE Volatility Index 10.2 9.22 9.42 0 -0.70 -6.92%
VVOL.IDX Vol Index Average Forward Implied Volatility 16.71 16.5 16.58 0 -0.09 -0.54%
VWA.IDX Spx Ask - Market Volatility 10.35 9.42 9.7 0 -0.61 -5.92%
VWB.IDX Spx Bid - Market Volatility 9.73 8.99 9.13 0 -0.52 -5.39%
VXB.IDX Jumbo CBOE Volatility 10.04 9.22 9.42 0 -0.57 -5.71%
VXD.IDX DJIA Volatility 12.96 9.23 10.57 0 -1.02 -8.80%
VXDE.IDX Dec CBOE Volatility 16.73 16.06 16.64 0 -0.09 -0.54%
VXJU.IDX Jun CBOE Volatility 14.5 14.25 14.32 0 -0.13 -0.90%
VXMA.IDX Mar CBOE Volatility 12.24 11.89 11.95 0 -0.22 -1.81%
VXN.IDX Nasdaq 100 Volatility 12.99 11.67 11.88 0 -0.50 -4.04%
VXO.IDX S&P 100 Volatility 8.23 7.42 7.88 0 -0.35 -4.25%
VXSE.IDX Sep CBOE Volatility 16.07 15.52 15.74 0 -0.32 -1.99%
VXV.IDX S&P 500 3M Volatility 12.35 12.02 12.08 0 -0.20 -1.63%
Exchange List
ExchangeDescription
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
HKEX Hong Kong Stock Exchange
INDEX Global Indices
LSE London Stock Exchange
MLSE Milan Stock Exchange
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
OTCBB OTC Bulletin Board
SGX Singapore Stock Exchange