HomeExchange
INDEX EOD:2017-07-21
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SymbolDescriptionHighLowCloseVolumeChangePercent
ECO.IDX Wh Clean Energy 47.32 46.92 47.23 0 -0.09 -0.19%
EVZ.IDX Euro FX Volatility 7.74 6.96 7.1 0 -0.64 -8.27%
EZB.IDX Dynamic Bs Mt Intellidex 5818.06 5778.93 5793.84 0 -23.92 -0.41%
EZF.IDX Dynamic Fincl Intellidex 2971.93 2947.95 2955.89 0 -15.91 -0.54%
EZK.IDX Dynamic Enrgy Intellidex 2995.85 2954.54 2965.54 0 -27.88 -0.93%
EZL.IDX Dynamic Indus Intellidex 6627.24 6561.22 6587.49 0 -39.75 -0.60%
EZS.IDX Dynamic Cn St Intellidex 3859.39 3838.23 3857.74 0 9.88 0.26%
EZV.IDX Dynamic Techn Intellidex 4714.8 4681.6 4698.68 0 -14.46 -0.31%
EZX.IDX Dynamic Hlthc Intellidex 6913.86 6873.7 6886.65 0 -27.21 -0.39%
EZZ.IDX Dynamic Cn Ds Intellidex 4151.28 4138.91 4146.3 0 -4.58 -0.11%
Exchange List
ExchangeDescription
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
HKEX Hong Kong Stock Exchange
INDEX Global Indices
LSE London Stock Exchange
MLSE Milan Stock Exchange
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
OTCBB OTC Bulletin Board
SGX Singapore Stock Exchange